กรุณาอ่านคำชี้แจงทางกฎหมายอย่างละเอียดก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

วัตถุประสงค์ของคำชี้แจงนี้เพื่อให้คำจำกัดความของเงื่อนไขที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานเว็บไซต์ www.allianz-partners.com และแสดงเงื่อนไขของผู้ใช้งานที่อยู่ภายใต้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

เมื่อมีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ บริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านไม่เห็นด้วยกันเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ บริษัทไม่แนะนำให้ท่านเข้าใช้งานบนเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ให้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ได้แสดงว่าเรานำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ที่ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอก กลุ่มบริษัทอลิอันซื พาร์ทเนอร์ และ/หรือบริษัทในเครือของอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ ห้ามลอกเลียน ดัดแปลง เผยแพร่ ปลอมแปลง แสดง จำหน่าย ส่งต่อ ทำซ้ำ หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้รวมถึง งานกราฟฟิค ข้อความ และการเชื่อมโยงลิงค์ หรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่บริษัทไม่มีการรับประกันเใดๆ รวมทั้งไม่ได้รับรองสภาพการซื้อขาย หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่ในระดับที่การรับประกันและการรับรองนั้นไม่อาจแยกออกไปได้ในทางกฎหมาย

ท่านตกลงว่าภายใต้ระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด (ไม่ว่าต่อสัญญา การละเมิด ตลอดจนการประมาท หรืออื่นๆ ) ภายใต้สถานการณ์ใดๆ สำหรับกรณีใดๆ ดังนี้ (ก) การรบกวนการดำเนินกิจการ (ข) การล่าช้าในการเข้าชมไซต์ หรือการรบกวนต่อการเข้าสู่เว็บไซต์ (ค) การไม่นำส่งข้อมูล การส่งผิด การคอร์รัปชั่น การทำลาย หรือการดัดแปลงอื่นๆ (ง) การสูญหาย หรือความเสียหายประเภทใดๆ ซึ่งเป็นผลจากการติดต่อกับ หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกบนเว็บไซต์(ของบริษัท) (จ) ไวรัสคอมพิวเตอร์ การล่มของระบบ หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน รวมทั้งระหว่างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังและจากเว็บไซต์ภายนอก (ฉ) ความคลาดเคลื่อนใดๆ หรือการลบทิ้งเนื้อเรื่องใดๆ หรือ (ช) เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท

ทางบริษัทไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ โดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเทอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยบริษัทแต่อย่างใดทั้งสิ้น

เพื่อความสะดวกของท่านในการเชื่อมโยงลิงค์หรือการอ้างอิงเว็บไซต์บางแห่งในเว็บไซต์นี้อาจนำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับการยอมรับจากชื่อโดเมนระดับบนสุด เนื้อหาของพวกเขายังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือวิเคราะห์โดยเราและบริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงลิงค์ หรือการอ้างอิงและขอปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งสำหรับเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมด

ดังนั้นกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่ใน หรือผ่านช่องทางใด ๆ บนเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใด ๆ ที่เข้าถึงหรือการเชื่อมโยงลิงค์ผ่านเว็บไซต์นี้

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีการผิดสัญญาด้วย ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อมูลทางกฎหมายเหล่านั้นควรจะมีผลต่อการยุติการใช้งาน 
สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ให้บรรดาสิทธิและภาระผูกพัน ตลอดจนการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านด้วยวิธีใดให้ยื่นต่ออนุญาโตตุลาการแบบเป็นการลับในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และให้ท่านยื่นต่อกระบวนการทางศาลและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้ฝ่าฝืนหรือได้กระทำการในลักษณะใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิด ต่อสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้ให้สิทธิ หรือมีมูลคดีอื่นเกี่ยวกับหลักความยุติธรรม บริษัทอาจร้องขอคำสั่งศาลให้ห้ามกระทำการ หรือร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอันสมควรจากศาลที่มีเขตอำนาจ และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีในศาลใดๆ