จุดแข็งและความมีเอกลักษณ์ของเราที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครืออลิอันซ์ช่วยเสริมความสามารถของเราในการนำเสนอบริการที่มีความยืดหยุ่นและไม่เหมือนใคร ที่มีมากกว่าผลิตภันฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม. 

เรายังมีความยืดหยุ่นและความรู้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับข้อเสนอของเราให้ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่มของลูกค้าของเรา รวมถึงลูกค้าและพนักงานของบริษัทเหล่านั้น 

บริการที่มีเอกลักษณ์ของเราถูกออกแบบมาให้มีการเพิ่มคุณค่าในทุกขั้นตอน ทั้งผลิตภัณฑ์แบบเดี่ยว ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ร่วมกับบริการอื่น หรือผลิตภัณฑ์ที่แยกใช้เป็นบางส่วนสามารถนำไปใช้รวมกับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างราบรื่น

Automotive Innovation Centre
เรามุ่งมั่นที่จะขยายและพัฒนาบริการของเราอย่างต่อเนื่องด้วยความคิดริ่เริ่มใหม่ๆ การวิจัย และพัฒนา  เราได้เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมตามประเภทความเชี่ยวชาญของเรา ซึ่งเราทำการวิจัย ออกแบบ และประเมินมูลค่าของผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงกระบวนการการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ศูนย์นวัตกรรมยานยนต์ ที่มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนในอนาคต รวมถึงเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ที่เชื่อโยงข้อมูลของรถยนต์กับผู้ใช้รถ และงานวิศวกรรม
ตัวอย่าง: แอพพลิเคชั่นดิจิตอลของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่เราได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการวิจัยทางการตลาด
นอกจากนี้ บริการของเรายังเปิดโอกาสให้ลูกค้าติดต่อเราได้โดยตรงหรือผ่านช่องทางดิจิตัล 
Allianz Partners digital apps and direct and digital channels
สินค้าและบริการของเราขายผ่านแบรนด์ทางการค้า ได้แก่ Allianz Assistance, Allianz Automotive, Allianz Care and Allianz Travel แต่ละผลิตภัณฑ์มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง