Než začnete využívať tieto webové stránky, prečítajte si prosím, pozorne toto právne upozornenie.

Účelom tohoto oznámenia je definovať podmienky, za ktorých Allianz Partners sprístupní svoje internetové stránky používateľom.

Vstupom na túto webovou stránku a používaním jej obsahu beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste si prečítali a porozumeli nasledujúcim podmienkam užívania, ktoré si Allianz Partners vyhradzuje kedykoľvek upravovať a aktualizovať. Nepoužívajte tieto webové stránky, pokiaľ s týmito podmienkami používania nesúhlasíte.

Táto webová stránka je k dispozícii len na informační účely. Uverejnenie obsahu a prístup na webové stránky nepredstavujú, či už výslovne alebo implicitne akékoľvek poskytovanie služieb alebo produktov u nás.
Všetok obsah webu Allianz Partners je chránený autorským právom so všetkými právami vyhradenými. Všetky práva na stránky, ich obsah a usporiadanie sú vlastníctvom Allianz Partners SAS a/ alebo príslušných spoločností Allianz Partners. Je zakázané kopírovať, upravovať, zobrazovať, distribuovať, prenášať, redistribuovať prostredníctvom technológie framingu, publikovania, predaja, licencovania, vytvárania odvodených diel alebo používanie akéhokoľvek obsahu, ochranné známky alebo loga pre akékoľvek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Allianz Partners SAS.

Všetok obsah tejto webovej stránky vrátane (nie však výlučne) grafiky, textu, odkazov a referencií na iné stránky, môže podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia a je poskytovaný bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo predpokladané, ale neobmedzuje sa na predpokladané záruky obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel, nenakazenie od počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov.

Nezaručujeme adekvátnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto webových stránkach a výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za chyby, alebo nedostatky v nich obsiahnutých.  

Nezaručujeme, že funkcie webovej stránky budú bez chýb, alebo výpadkov, že vady budú opravené alebo že webové stránky, alebo servery, ktoré ich sprístupňujú, neobsahujú počítačové vírusy alebo iné škodlivé komponenty.

Výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné, represívne alebo zvláštne škody, vzniknuté v súvislosti s Vašim prístupom, nemožnosti prístupu alebo požívaním webových stránok a ich obsahu, spoliehanie sa na ich obsah, akékoľvek zlyhanie výkonu, výpadky, vady, oneskorenie prenosov, počítačové vírusy alebo iné škodlivé komponenty.

Niektoré hypertextové odkazy alebo referencie na týchto webových stránkach Vás môžu priviesť na webové stránky tretích strán s doménami najvyššieho rádu. Ich obsah nami nebol analyzovaný a neručíme za jeho adekvátnosť, presnosť a spoľahlivosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na nich zverejňovaných a výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za všetok ich obsah.  

Spoločnosť Allianz Partners preto nesie zodpovednosť ani priamo, ani nepriamo za akúkoľvek škodu alebo ujmu spôsobenú alebo údajne spôsobenú v súvislosti s používaním týchto stránok alebo spoliehaním sa na ich obsah, produkty alebo služby.

Návštevou týchto stránok takisto súhlasíte s tým, že budete dodržiavať autorské pravidlá platné pre všetky webové stránky, na ktoré sa s týchto stránok dostanete alebo na ktoré odkazuje.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto podmienok používania.
Vyhrádzame si právo kedykoľvek pozastaviť prístup na naše webové stránky okamžite, bez predchádzajúceho oznámenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu. Všetky ustanovenia týchto právnych podmienok, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti, aj po vypnutí a ukončení týchto stránok, zostávajú v platnosti bez obmedzení.
Vlastníkom stránok je AWP P&C SA so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapísaná v obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúci v Českej republike prostredníctvom spoločnosti:  
AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 170 00, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112.  

Všetky logá sú použité s vedomím  AWP P&C SA so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, ktorá je jeho vlastníkom.