Lees deze juridische informatie zorgvuldig voordat je deze website raadpleegt.

Het doel van deze informatie is om de voorwaarden uiteen te zetten waaronder Allianz Partners SAS de website www.allianz-partners.com beschikbaar stelt voor gebruikers en de voorwaarden waaronder deze gebruikers toegang hebben tot de website, en deze mogen gebruiken.

Door deze website te bezoeken en de content daarop te gebruiken, verklaar je dat je de onderstaande gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen. Allianz Partners SAS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden bindend zijn. Ga je niet akkoord met deze gebruiksvoorwaarden? Gebruik onze website dan niet.

Deze website is alleen bedoeld ter informatie. Het plaatsen van content en de toegang tot de website vormen geen levering van diensten of producten door ons – expliciet of impliciet.
Alle content op de website van Allianz Partners SAS is auteursrechtelijk beschermd, met alle rechten voorbehouden. Alle rechten met betrekking tot de pagina's, content op de website en de structuur behoren toe aan Allianz Partners SAS en/of de relevante Allianz Partners-ondernemingen. Het is verboden content, handelsmerken of logo's te kopiëren, te wijzigen, af te beelden, te verspreiden, te verzenden, met inbegrip van framing of het toepassen van framingtechnieken, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, daarvan afgeleide werken te maken, of voor enig doeleinde te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allianz Partners SAS.

Alle content op deze website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst en hyperlinks of verwijzingen naar andere websites, kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en wordt aangeboden zoals deze is ("as is"), zonder enige garantie, expliciet of impliciet, waaronder begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke componenten.

Wij garanderen niet de geschiktheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van enige informatie op deze website en wijzen elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies uitdrukkelijk af.

Wij garanderen niet dat de website ononderbroken en/of vrij van fouten zal functioneren, dat gebreken zullen worden verholpen of dat de website of de servers waarop de website draait vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke componenten.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met uw toegang tot, gebruik van of onvermogen tot gebruik van de website of uw vertrouwen op de content daarop, of gebrekkig functioneren, onderbrekingen, andere gebreken, vertraging in de verzending, computervirussen of andere schadelijke componenten, storingen op de lijn of in het systeem verband houdend met de website uitdrukkelijk af, ongeacht of u hiervan op de hoogte was en ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins.

Voor het gemak zijn bepaalde hyperlinks en verwijzingen naar andere websites opgenomen op deze website. Deze leiden je door naar websites van derden, die worden herkend aan hun top level domeinnaam. De content op deze websites is niet door ons onderzocht of geanalyseerd, en wij garanderen niet de geschiktheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van enige informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, en wij wijzen elke aansprakelijkheid voor de content daarop uitdrukkelijk af.

Derhalve is Allianz Partners niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor schade die is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke content, producten of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Door deze website te bezoeken ga je er ook mee akkoord je te houden aan de voorwaarden van toepassing op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, die je bezoekt via deze website.

We behouden ons te allen tijde het recht voor deze gebruiksvoorwaarden of enig onderdeel daarvan te wijzigen, uit te breiden of te beperken.
We mogen de toegang tot onze website met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, ongeacht de reden. Alle bepalingen in deze juridische verklaring die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging voort te duren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorbehouden van eigendom, uitsluitingen van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid, zullen na de beëindiging van kracht blijven.

Geschillen met betrekking tot de website of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Parijs, Frankrijk, en zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Frans recht, ten principale, onafhankelijk van conflictenregels. Door jouw gebruik van de website ga je uitdrukkelijk akkoord met onderwerping aan de exclusieve bevoegdheid van de betreffende rechtbank en de forumkeuze.  

Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar is, laat dit de overige bepalingen onverlet. De niet afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Allianz Partners SAS, Société par Actions Simplifiée naar Frans recht, met sociaal kapitaal van 838 617 174 euro, met maatschappelijke zetel 7 rue Dora Maar, 93 400 Saint Ouen, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Bobigny Commerce Register onder nummer B 301 763 116. Telefoonnummer + 33 1 53 25 53 25.

Publication Director: Tomas Kunzmann.