Speak up: meld wangedrag via een van onze reporting kanalen

Bij Allianz Partners hechten we waarde aan onze sterke waarden en principes. We behandelen elkaar met respect, we handelen integer, zijn transparant en spreken de waarheid. Want we geloven oprecht: samen staan we sterker. 

Wij geven de hoogste prioriteit aan het naleven van wettelijke vereisten en interne voorschriften. Wanneer schendingen in een vroeg stadium worden ontdekt, kunnen passende maatregelen worden genomen om schade voor klanten, werknemers, zakenpartners en het bedrijf zelf te voorkomen of te beperken.

Als je informatie hebt over wangedrag of overtreding van regels bij Allianz Partners, kun je misstanden anoniem melden via ons online meldkanaal Speak up: meld wangedrag.

Voor ons onderzoeksteam is het handig als je bij het doen van een melding je naam en/of e-mailadres opgeeft. Dan kunnen wij contact met je opnemen als we vervolgvragen hebben. Als je echter liever anoniem wilt blijven, dan kan dat natuurlijk ook. Jouw melding zal dan nog steeds worden onderzocht.

Allianz Partners tolereert geen enkele vorm van vergelding tegen iemand die te goeder trouw een melding indient. Dit blijft het geval, zelfs in gevallen waarin een onderzoek de aantijgingen niet bevestigt.

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We nemen passende maatregelen om zorgvuldig gebruik te maken van alle ontvangen informatie en om de belangen van alle betrokken personen te beschermen. Alle verstrekte gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke vereisten voor gegevensprivacy.

Als je liever geen gebruik maakt van onze online rapportagetool (SpeakUp), kun je jouw melding ook doen:

Voor Allianz Partners werknemers:

  • Via een vertrouwde manager of lijnmanager, of;
  • De regionale/lokale nalevingsfunctionarissen of; fraudebestrijdingscoördinatoren, of;
  • AzP Global Anti-Fraud Coordinator/AzP Global Compliance, of;
  • via e-mail: speak-up@allianz-assistance.com.

Voor derden:

  • Via e-mail: speak-up@allianz-assistance.com;
  • per koerier naar de volgende adressen:

Allianz SE
Group Compliance

Koeniginstrasse 28
80802 Munich
Germany

Allianz Partners SAS
AzP Compliance

Eurosquare 2
 7, rue Dora Maar
93400 Saint-Quen
France

Allianz Partners
AzP Compliance

Werk3
Atelierstrasse 14
81671 Munich
Germany

 

Bovenstaande kanalen zijn niet bedoeld voor klachten die geen misstanden of overtredingen van externe wet- en regelgeving of interne bedrijfsregels betreffen. Klachten met betrekking tot een verzekeringspolis of een van onze diensten moeten worden verzonden via het juiste zakelijke kanaal, zoals weergegeven in de voorwaarden van jouw verzekeringspolis.

Wangedrag kan intern ook persoonlijk rechtstreeks worden gemeld aan de AzP Compliance Officer of extern aan bevoegde lokale autoriteiten en/of verdediger van rechten in het geval dat dit recht wordt gedefinieerd door de lokale wet- en regelgeving.

Allianz Partners onderzoekt alle ingediende klokkenluidersmeldingen (berichten) en zorgt ervoor dat deze vertrouwelijk blijven en dat alle betrokken partijen gelijk worden behandeld. De klokkenluidersmelding (bericht) kan alleen worden onderzocht als deze voldoende informatie bevat. Allianz Partners heeft het recht om jouw identificatiegegevens (in ieder geval je naam en/of een e-mailadres) en aanvullende informatie bij je op te vragen om het wangedrag te onderzoeken (inclusief de bewijs- en bevestigingsdocumenten).

Allianz Partners zal wangedrag onmiddellijk en adequaat onderzoeken door middel van getraind personeel volgens de juiste procedures, waaronder een formeel onderzoeksproces. Het proces van de beoordeling van de beschuldigingen in de klokkenluidersmelding en de onderzoeksstappen zijn vastgelegd in het AzP Onderzoeksprotocol.

De ingediende niet-anonieme klokkenluidersmelding wordt in behandeling genomen en de klokkenluider krijgt binnen 7 dagen een bevestiging.

De follow-up van het klokkenluidersrapport met informatie over de acties die Allianz Partners heeft ondernomen, wordt binnen 3 maanden na de datum van bevestiging verstrekt. In individuele gevallen, met name wanneer het gemelde probleem complex is en intensief onderzoek vereist, zal feedback worden gegeven na 6 maanden na de bevestigingsdatum. Wanneer de beschuldigingen ongegrond zijn of wanneer het rapport niet meer van toepassing is, kan de zaak (rapport) worden gesloten. In dit geval moet de klokkenluider schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de sluiting van de zaak.