Allianz Partners is erg blij met je bezoek aan onze website en/of je gebruik van onze mobiele diensten. Wij waarderen je interesse in onze diensten en producten. Jouw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij hebben dan ook maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken tijdens je bezoek aan onze website te beschermen.

Belangrijk: deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken en bezoekers van de Allianz Partners websites. Mocht je het niet eens zijn met onze Websitevoorwaarden en Privacy Statement dan verzoeken wij je niet verder te gaan met je bezoek aan de Allianz Partners website.

De Allianz Partners website en mobiele diensten zijn met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de Allianz Partners website en mobiele diensten geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Allianz Partners kan niet garanderen dat de (mobiele) (web)sites (applicaties), apparatuur en de verbinding foutloos of ononderbroken of ongewijzigd functioneren. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Allianz Partners website en mobiele diensten afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid dienen te toetsen.

Op (verzekerings)overeenkomsten die met gebruikmaking van de Allianz Partners website tussen Allianz Partners en de bezoeker tot stand komen zijn afzonderlijke (verzekerings)voorwaarden van toepassing. Allianz Partners draagt er zorg voor dat de bezoeker bij het tot stand komen van een (verzekerings)overeenkomst wordt geïnformeerd over de afzonderlijke (verzekerings)voorwaarden en de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers bij het tot stand komen van een (verzekerings)overeenkomst zo veilig en volledig mogelijk gebeurt, zodat partijen zich redelijkerwijs kunnen beroepen op de inhoud, juistheid en volledigheid van de met gebruikmaking van de Allianz Partners website en mobiele diensten tot stand gekomen (verzekerings)overeenkomsten. Allianz Partners informeert de bezoeker uitsluitend over verzekeringsproducten en -diensten van Allianz Partners en adviseert op geen enkele wijze over verzekeringsproducten of -diensten van derden.

Op de Allianz Partners website kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de Allianz Partners tussen een derde en de bezoeker tot stand komen zijn afzonderlijke (algemene) voorwaarden (van de derde) van toepassing.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites en mobiele diensten welke niet het eigendom van Allianz Partners zijn dienen enkel ter informatie van de bezoeker van de Allianz Partners website. Bij het gebruikmaken van verwijzingen of hyperlinks aanvaardt Allianz Partners geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

De bezoeker is ten aanzien van de Allianz Partners website slechts bevoegd de Allianz Partners website en mobiele diensten te gebruiken en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allianz Partners, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Allianz Partners en mobiele diensten en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Allianz Partners website en mobiele diensten en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Allianz Partners. Dit houdt in dat er niets aan de Allianz Partners website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden zonder toestemming van Allianz Partners niet is toegestaan. 

In ons Cookiestatement vind je een uitgebreide verklaring wat voor cookies Allianz Partners gebruikt.
De Gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Allianz Partners wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voor zover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Allianz Partners en de bezoeker.
Allianz Partners behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement te wijzigen. Controleer daarom indien je onze Allianz Partners website en mobiele diensten gebruikt regelmatig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van Allianz Partners.

Allianz Partners

Koning Albert II-laan 32

1000 Brussel

Je kunt contact opnemen met Allianz Partners door een mail te sturen naar welcome.be@allianz.com.